Telemedycyna Polska S.A. 40-142 Katowice ul. Modelarska 12

Czynne:
Infolinia:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Rejestracja telefoniczna
801 707 188

§ 1
   Definicje
 1. Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej (określany również jako NPTK lub Program) – ogólnopolskie przedsięwzięcie o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-społecznym adresowane do pełnoletnich osób cierpiących na choroby układu sercowo-naczyniowego.
 2. Organizator – osoba prawna, będąca organizatorem NPTK na zasadach opisanych w Regulaminie. Wyłącznym organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg NPTK jest Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-1568 Katowice, ul. Ligocka103, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000352918, posiadająca nr REGON: 240102536, NIP: 6482542977, z kapitałem zakładowym w wysokości 580.000 zł w całości opłaconym, reprezentowana przez: Szymon Bula – Prezesa Zarządu, Łukasz Bula - Członek Zarządu.
 3. Patron Honorowy – Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia i Prezydent Miasta Katowice.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która przystąpiła i została przyjęta do NPTK na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz spełnia warunki w nim opisane.
 5. Partner – podmiot leczniczy, który podjął współpracę z Organizatorem w ramach działalności informacyjnej i przyjmowania zgłoszeń Uczestników do NPTK.
 6. Centrum Telemedyczne (określane również jako CT) – całodobowe centrum telemedyczne należące do podmiotu leczniczego Organizatora NZOZ Telemedycyna Polska, obsługujące Uczestników NPTK.
 7. Teleopieka Kardiologiczna – nowoczesne świadczenie zdrowotne realizowane na odległość za pomocą systemów telemedycznych przez Organizatora na rzecz Uczestników NPTK, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym Regulaminie.
 8. Aparat EKG – mobilne urządzenie telemedyczne służące do samodzielnego wykonywania i przesyłania za pomocą systemów teleinformatycznych badań EKG, umożliwiające Uczestnikowi korzystanie z Teleopieki Kardiologicznej.
 9. Zestaw NPTK – zestaw składający się z urządzenia oraz materiałów niezbędnych do świadczenia Teleopieki Kardiologicznej w ramach Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej.

W skład Zestawu wchodzą:

 • Aparat EKG z etui wraz z instrukcją obsługi i wykonywania badań EKG 
 • Jednorazowe elektrody EKG
 • Poradnik Uczestnika NPTK z Regulaminem
 1. Formularz Przystąpienia – druk za pomocą którego Uczestnik przystępuje do NPTK. Przystąpienie Uczestnika do NPTK następuje z chwilą poprawnego wypełnienia Formularza Przystąpienia oraz złożenia podpisów przez Uczestnika oraz upoważniony personel Organizatora.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa szczegółowo zasady udziału Uczestnika w NPTK.
§ 2
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej oraz warunki udziału Uczestników w Programie.
 2. W ramach Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego mogą skorzystać nieodpłatnie z nowoczesnej Teleopieki Kardiologicznej. Program jest realizowany przez Organizatora we współpracy z Patronem Honorowym oraz Partnerami - wybranymi podmiotami leczniczymi, które zapraszają do udziału w nim swoich pacjentów. Udział pacjentów w Programie jest finansowany przez Organizatora oraz Partnerów, co gwarantuje Uczestnikom możliwość bezpłatnego skorzystania z profitów oferowanych w ramach Programu.
 3. Celem Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej jest poprawa stanu zdrowia Polaków, zwiększanie tempa oraz poprawa efektów rekonwalescencji u osób ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, a także określenie wpływu telemedycyny na powyższe.
 4. Udział w NPTK Uczestnika, który zostanie zakwalifikowany do Programu, jest nieodpłatny i trwa przez okres 3 miesięcy. Każdy Uczestnik może wziąć udział w NPTK tylko jeden raz, niezależnie od okresu trwania Programu.
 5. Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej został rozpoczęty z dniem 1 stycznia 2015 roku i trwa do odwołania go przez Organizatora.
 6. Oficjalny serwis internetowy NPTK znajduje się pod adresem www.nptk.pl.
 7. Wszelkie pytania dotyczące NPTK należy kierować do Organizatora drogą tradycyjną pod adresem: Telemedycyna Polska S.A., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice (z dopiskiem "Narodowy Program Teleopieki Kardiologicznej") lub drogą elektroniczną pod adresem: info@nptk.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 32 376 14 55, darmowa infolinia: 800 707 198 (pon. – pt. 8:00-16:00).
§ 3
Przystąpienie Uczestnika do Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej
 1. Do Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej mogą przystąpić wyłącznie pełnoletni obywatele Polski, będący pacjentami Organizatora lub Partnerów Programu, którzy nie korzystali wcześniej z Teleopieki Kardiologicznej oraz cierpią na choroby układu sercowo-naczyniowego i zamieszkują na terytorium Polski.
 2. Uczestnik może zgłosić się do Programu za pośrednictwem następujących kanałów:
 • Zgłoszenie telefoniczne pod numerem tel. 32 376 14 55, darmowa infolinia: 800 707 198 (pon. – pt. 8:00-16:00),
 • Zgłoszenie elektroniczne poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie internetowym NPTK na stronie www.nptk.pl,
 • Zgłoszenie pisemne skierowane na adres Organizatora Programu,
 • Zgłoszenie osobiste w siedzibie Organizatora lub Partnera Programu.
 1. Do Programu zostaną zakwalifikowane osoby cierpiące na choroby układu sercowo-naczyniowego, zgodnie z poniższym wykazem jednostek chorobowych oraz procedur kardiologicznych. Nazwa jednostki chorobowej: reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawki serca (zwężenie, niedomykalność itp.), nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa (dusznica stabilna, niestabilna), miażdżyca, przebyty zawał serca, tętniak serca, tętniak naczyń wieńcowych, choroba niedokrwienna serca, zator płucny, nadciśnienie płucne, zespoły sercowo – płucne, tętniak tętnicy płucnej, choroby naczyń płucnych, choroba osierdzia, choroba wsierdzia, kardiomiopatie, blok serca, arytmia, zatrzymanie krążenia, migotanie przedsionków, migotanie komór, niewydolność serca, ubytek przegrody serca, zakrzep wewnątrzsercowy. Nazwa procedury kardiologicznej: plastyka zastawki, wymiana zastawki, stan po wszczepieniu stentów, cewnikowanie (koronarografia) bez wszczepienia stentów, przeszczep serca, wszczepienie rozrusznika serca, angioplastyka serca (balonikowanie), by - passy (CABG, pomosty), ablacja RF.
 2. W celu zakwalifikowania Uczestnika do Programu personel Organizatora lub Partnera wypełni z Uczestnikiem Formularz Przystąpienia, w postaci papierowej lub telefonicznie, na podstawie którego Organizator podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.
 3. O zakwalifikowaniu oraz terminie przystąpienia do Programu Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora  niezwłocznie po wypełnieniu Formularza Przystąpienia.
 4. W miarę możliwości Organizator zapewni zakwalifikowanemu Uczestnikowi jak najszybsze wzięcie udziału w Programie, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość przyjęcia Uczestnika do Programu w późniejszym czasie, bez konieczności podania przyczyny.
 5. Przystąpienie Uczestnika do NPTK jest dobrowolne i dokonywane na podstawie zgody Uczestnika, potwierdzonej własnoręcznym podpisem na Formularzu Przystąpienia Uczestnika do NPTK, oraz podpisu personelu upoważnionego przez Organizatora.
 6. Przed przystąpieniem do NPTK Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym NPTK pod adresem  www.nptk.pl, w Zestawie NPTK, w siedzibie Organizatora oraz na odwrocie Formularza Przystąpienia.
 7. Uczestnik przystępujący do NPTK, oświadcza że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu oraz że postanowienia Regulaminu są dla niego zrozumiałe oraz oświadcza, iż akceptuje wszystkie warunki i zasady Regulaminu. Uczestnik zapewnia, że spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa w NPTK. Akceptacja zasad i warunków wynikających z Regulaminu odbywa się poprzez przystąpienie Uczestnika do Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej.
 8. Przystąpienie Uczestnika do NPTK następuje z chwilą złożenia na Formularzu Przystąpienia podpisów przez Uczestnika oraz upoważniony personel Organizatora.
§ 4
Udział Uczestnika w Narodowym Programie Teleopieki Kardiologicznej
 1. W celu wypełnienia założeń Programu, Uczestnik otrzyma od Organizatora Zestaw NPTK, niezbędny do realizacji Teleopieki Kardiologicznej. Po wpłynięciu do Organizatora Formularza Przystąpienia Uczestnika do NPTK, Uczestnik zostanie wprowadzony do ogólnopolskiego systemu telemedycznego znajdującego się w Centrum Monitoringu Kardiologicznego Organizatora.
 2. Po wprowadzeniu Uczestnika do systemu, konsultant CT Organizatora skontaktuje się z Uczestnikiem na numer telefonu, wpisany w Formularzu Przystąpienia Uczestnika do NPTK, w celu ustalenia z Uczestnikiem dogodnego terminu na przeprowadzenie teleszkolenia z obsługi Aparatu EKG oraz korzystania z Teleopieki Kardiologicznej.
 3. Po teleszkoleniu  przeprowadzonym przez personel CT Organizatora, Uczestnik może w pełni korzystać z Teleopieki Kardiologicznej oferowanej przez Organizatora przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia przeprowadzenia teleszkolenia.
 4. W ramach Teleopieki Kardiologicznej Uczestnik NPTK może korzystać ze stałego kontaktu telefonicznego z Centrum Monitoringu Kardiologicznego Organizatora wraz z możliwością przesyłania i analizowania na odległość badań EKG. Teleopieka Kardiologiczna świadczona jest stale, tj. 24 godziny na dobę w dni powszednie, weekendy oraz święta, w poniższym zakresie:
 • nielimitowanego przyjmowania i rejestrowania w systemie telemedycznym badań przesłanych przez Uczestnika NPTK za pomocą Aparatu EKG,
 • analizowania przez personel medyczny wszystkich otrzymanych badań wraz ze wsparciem zaawansowanego oprogramowania umożliwiającego szybką i dokładną analizę zapisu badania,
 • umożliwienia Uczestnikowi NPTK nielimitowanego, stałego kontaktu telefonicznego z personelem medycznym oraz udzielania informacji na temat wyniku badania pod dedykowanym numerem kardiolinii, który znajduje się na Aparacie EKG oraz w Poradniku Uczestnika NPTK,
 • archiwizowania wszystkich wykonanych badań wraz z ich wynikami,
 • udostępniania drogą telefoniczną lub mailowo wyników badań Uczestnika NPTK, wskazanej osobie kontaktowej lub lekarzowi prowadzącemu, zgodnie z dyspozycją Uczestnika,
 • wzywania w imieniu Uczestnika NPTK karetki pogotowia publicznej służby zdrowia z rejonu zamieszkania Uczestnika lub przebywania Uczestnika w danej chwili, w przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego, że wezwanie może być uzasadnione, oraz powiadamiania osoby kontaktowej (nie dotyczy w przypadku przebywania Uczestnika NPTK poza granicami kraju),
 • przekazywania dyspozytorowi pogotowia ratunkowego informacji na temat wyniku badania Uczestnika i wskazówek dojazdu do Uczestnika.
 1. Realizacja Teleopieki Kardiologicznej odbywa się według poniższych zasad:
 • Kontakt telefoniczny z lekarzem dyżurnym CT oraz przesyłanie badań EKG przez telefon możliwe jest dzięki skorzystaniu z telefonii stacjonarnej lub komórkowej (GSM), do których zapewnienie dostępu leży po stronie Uczestnika NPTK. Opłaty za połączenia telefoniczne (zgodnie z cennikiem operatora) obciążają linię telefoniczną (numer), z której realizowane jest połączenie i są ponoszone przez Uczestnika NPTK,
 • Uczestnik NPTK zobowiązany jest korzystać z Aparatu EKG zgodnie z instrukcją obsługi, co stanowi jeden z elementów umożliwiających należyte świadczenie Teleopieki Kardiologicznej przez Organizatora,
 • Uczestnik NPTK zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o wszelkich awariach lub uszkodzeniach Aparatu EKG, bądź utrudnieniach w korzystaniu z niego, jeśli powyższe ma wpływ na możność świadczenia przez Organizatora Teleopieki Kardiologicznej,
 • W zakresie, w jakim wymagają tego obowiązujące przepisy, Teleopieka Kardiologiczna świadczona jest wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152 z późn. zm.), Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 5.07.1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2009.151.1217 z późn. zm.),
 • W razie konieczności Uczestnik NPTK może zakupić u Organizatora dodatkowe gaziki do przemywania lub jednorazowe elektrody EKG, zamawiając je telefonicznie,
 • Uczestnik NPTK zobowiązuje się korzystać z Teleopieki Kardiologicznej wyłącznie osobiście, co oznacza, że nie może przekazywać Aparatu EKG w użytkowanie innym osobom.
 1. Uczestnik NPTK bierze udział w Programie nieodpłatnie, w zamian za co, w ramach świadczeń wzajemnych, zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielenia Organizatorowi informacji na temat przebiegu Programu. W związku z powyższym Uczestnik zobowiązuje się do zwrócenia uwagi oraz notowania wszelkich istotnych informacji związanych z przebiegiem Programu, takich jak: ewentualne problemy (lub ich brak) powstałe przy użytkowaniu Aparatu EKG, ewentualne problemy (lub ich brak) wynikające z korzystania z Teleopieki Kardiologicznej, korzyści płynące z zastosowania Teleopieki Kardiologicznej, jakość i zasadność udzielonej pomocy, pozostałe ewentualne korzyści wynikające z korzystania z Teleopieki Kardiologicznej w przypadku schorzenia, na które cierpi Uczestnik, itp.
§ 5
Zakończenie udziału Uczestnika w Narodowym Programie Teleopieki Kardiologicznej
 1. Zakończenie przez Uczestnika udziału w Programie następuje po 3 miesiącach od dnia przeprowadzenia przez personel CT Organizatora teleszkolenia z Uczestnikiem Programu.
 2. Pod koniec Programu, lub niezwłocznie po jego zakończeniu, Uczestnik NPTK zobowiązuje się do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej przebiegu NPTK, celem której jest uzyskanie informacji zwrotnej na temat użytkowania Aparatu EKG oraz przebiegu procesu Teleopieki Kardiologicznej. Ankieta, która zostanie przeprowadzona przez personel Organizatora, będzie zawierała pytania dotyczące ewentualnych problemów (lub ich braku) powstałych przy użytkowaniu Aparatu EKG, ewentualnych problemów (lub ich braku) wynikających z korzystania z Teleopieki Kardiologicznej, korzyści płynących z zastosowania Teleopieki Kardiologicznej, jakości i zasadności udzielonej pomocy, pozostałych ewentualnych korzyści wynikających z korzystania z Teleopieki Kardiologicznej w przypadku schorzenia, na które cierpi Uczestnik, itp.
 3. Właścicielem Aparatu EKG jest Organizator. Aparat jest użyczany Uczestnikowi nieodpłatnie na czas udziału Uczestnika w Programie i podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przez Uczestnika udziału w Programie. Wszelkie koszty związane z zawinionym przez Uczestnika  uszkodzeniem lub utratą Aparatu EKG pokrywa Uczestnik NPTK (koszt Aparatu EKG w przypadku zniszczenia lub utraty wynosi 360 zł brutto). Uczestnik nie jest zobowiązany do zwrotu innych materiałów (gaziki, jednorazowe elektrody, materiały edukacyjne, etc.), które otrzymał w ramach NPTK.  Personel Organizatora przeprowadzi rozmowę z Uczestnikiem, której celem będzie ustalenie daty i sposobu zwrotu Aparatu EKG oraz przeprowadzenie wcześniej wspomnianej ankiety. Zwrot Aparatu EKG następuje na koszt Organizatora.
 4. Uczestnik NPTK zobowiązany jest do podjęcia działań umożliwiających uzyskanie przez Organizatora informacji na temat przebiegu NPTK. Wyniki i wnioski płynące z badań prowadzonych w ramach Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej będą opracowywane oraz publikowane i przekazywane do wiadomości opinii publicznej.
§ 6
Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej, jest Telemedycyna Polska S.A, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ligockiej 103. Wszelkie dane przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 sierpnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (DZ.U. Nr 100. poz. 1024) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) w celu realizacji NPTK zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu NPTK. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą, a także telefonicznie o usługach własnych Organizatora w zakresie Teleopieki Kardiologicznej i telemedycyny.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie jego danych medycznych w związku ze świadczeniem Teleopieki Kardiologicznej, a także pozostałych usług Organizatora, świadczonych bezpośrednio oraz przy współpracy z podmiotami leczniczymi na terenie kraju.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrowanie jego rozmów telefonicznych przeprowadzanych z personelem Centrum Monitoringu Kardiologicznego Organizatora podczas korzystania z Teleopieki Kardiologicznej w ramach NTPK i przetwarzania tych danych zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Narodowego Programu Teleopieki Kardiologicznej obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku aż do zakończenia Programu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Naruszenie przez Uczestnika zasad i warunków uczestnictwa w NPTK oraz postanowień Regulaminu, poza ewentualną odpowiedzialnością Uczestnika na zasadach ogólnych, może powodować utratę prawa do udziału Uczestnika w NPTK oraz nakładać na Uczestnika obowiązek zwrotu korzyści otrzymanych na podstawie Regulaminu albo ich równowartości.
 4. Tym samym Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału Uczestnika w NPTK w dowolnym momencie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych naruszeń, które w ocenie Organizatora uniemożliwiają realizację założeń i celów NPTK.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Narodowym Programie Teleopieki Kardiologicznej.

 

Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000352918, REGON: 240102536, NIP: 6482542977, z kapitałem zakładowym w wysokości 580.000 zł (w całości opłaconym).

Zapisz się na badanie